menusearch
pjteam.ir

مشتریان ما ,

جستجو
(0)
(0)
مشتریان ما
تا کنون پروژه های متعددی در زمینه های محتلف مانند CRM و ارزیابی عملکرد، ارزیابی صورت های مالی و ...، برای بانک ها و موسسات و دانشجویان توسط گروه مطالعات و تحلیل های آماری پژوهشگران به انجام رسیده است.
 تاکنون پروژه های متعددی در زمینه CRM و ارزیابی عملکرد، برای این بانک توسط این گروه به انجام رسیده است.
 تا کنون پروژه های متعددی در زمینه های محتلف مانند CRM و ارزیابی عملکرد، برای شهرداری تهران و سایر شهرها توسط گروه مطالعات و تحلیل های آماری پژوهشگران به انجام رسیده است.
 تا کنون پروژه های متعددی در زمینه های محتلف مانند CRM و ارزیابی عملکرد، برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتراتوسط گروه مطالعات و تحلیل های آماری پژوهشگران به انجام رسیده است.
  تا کنون پروژه های متعددی در زمینه های محتلف مانند ارتباط بین متغیرهای مالی در باز های زمانی مختلف، برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا توسط گروه مطالعات و تحلیل های آماری پژوهشگران به انجام رسیده است.